Personeels-, relatie en netwerkreizen, incentives, sportieve, culinaire en culturele teambuildingsreizen, lezersreizen en evenementen, in binnen- en buitenland

Algemene Voorwaarden Groepsuitjes en Arrangementen

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Surprising Holland is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de speciaal samengestelde groepsuitjes en arrangementen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ)

Daarnaast is Surprising Holland aangesloten bij SGRZ. De SGRZ Garantie is een garantiefonds voor de zakelijke mark en biedt opdrachtgevers (bedrijven, ondernemingen en instellingen) een garantie voor vooruitbetaalde reissommen in geval van financieel onvermogen de overeengekomen reisovereenkomst niet kan worden nagekomen.

Artikel 1. Inleidende bepalingen

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Surprising Holland te Assen, ingeschreven bij de K.v.K. (04051649), nader te noemen Surprising Holland.

Opdrachtgever: de wederpartij, (rechts) persoon, die aan Surprising Holland een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, samenstellen van, begeleiding van en uitvoering van een arrangement.

Arrangement: iedere activiteit, bedacht, samengesteld, georganiseerd en uitgevoerd door Surprising Holland, waaronder groepsuitjes, personeel-, relatie-, netwerk-, teambuildingsreizen/uitjes, incentives en evenementen, een- of meerdaags, in binnen- en buitenland.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten tussen Surprising Holland en de opdrachtgever of derden. Onder derden wordt onder meer verstaan: deelnemers op uitnodiging van de opdrachtgever.

2.2. Tevens strekken deze voorwaarden ten behoeve van medewerkers van Surprising Holland en overige ondersteunende personen.

2.3. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Surprising Holland schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. Indien het verzorgen van vervoer deel uitmaakt van de overeenkomst zijn de door de desbetreffende vervoerder gehanteerde voorwaarden, c.q. ter zake geldende internationale verdragen mede van toepassing.

2.5. Op de arrangementen is de reisbureauregeling van toepassing, tenzij anders vermeld.

Artikel 3: Prestatie en Zorgplicht Surprising Holland

3.1. De omvang en de aard van de door de Surprising Holland te verrichten diensten worden uitsluitend bepaald door het door Surprising Holland schriftelijk uitgebrachte en door de opdrachtgever geaccepteerde aanbod (offerte). Eventuele wijzigingen behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Surprising Holland.

3.2. Surprising Holland draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Kennelijke fouten en vergissingen in de offerte binden Surprising Holland niet.

3.3. Surprising Holland zal bij de uitvoering van het arrangement de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen wat betreft de selectie van derden waarvan bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt.

3.4. Surprising Holland is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van de betreffende derden, maar zal al hetgeen doen, dan wel de opdrachtgever alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden om in voorkomend geval een schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Surprising Holland komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aangeboden arrangement van Surprising Holland. Dit geschiedt altijd en uitsluitend door ondertekening van de opdrachtbvestiging van Surprising Holland door zowel opdrachtgever als Surprising Holland. De ondertekende opdrachtbevestiging geldt als officiële bindende overeenkomst die de opdrachtgever met Surprising Holland aangaat.

4.2. Het aanbod van en alle uitgebrachte offertes door Surprising Holland hebben een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

4.3. Voor alle verplichtingen die voor de opdrachtgever en voor de deelnemer(s) uit de overeenkomst voortvloeien is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk.

4.4. De opdrachtgever verstrekt na ondertekening van de opdrachtbevestiging zo spoedig mogelijk alle gegevens betreffende zichzelf en de andere deelnemer(s) die nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeengekomen diensten.

Artikel 5: Prijs

5.1. De genoemde prijs geldt per persoon in euro’s, tenzij anders vermeld. De prijs is gecalculeerd op basis van het bij de offerte overgelegde programmavoorstel.

5.2. Eventuele onvoorziene (extra) uitgaven worden naderhand, in overleg met de opdrachtgever, op basis van nacalculatie gefactureerd.

5.3. De arrangementsprijs is gebaseerd op de geldende prijzen, wisselkoersen, en belastingtarieven, zoals deze bij Surprising Holland bekend waren bij het uitbrengen van de offerte. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4. Surprising Holland is gerechtigd om wijzigingen welke zich nadien in wisselkoersen, heffingen en/of belastingen voor mochten doen aan de opdrachtgever in rekening te brengen in aanvulling op de in de opdrachtbevestiging vermelde prijs of prijzen. Hetzelfde geldt voor brandstoftoeslagen en andere heffingen waarvan ten tijde van het opmaken van het opdrachtformulier niet voorzienbaar was dat deze ten tijde van de uitvoering van de opdracht verschuldigd mochten zijn. Surprising Holland zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

6.1. Surprising Holland dient zich tijdig te binden aan de uitvoerende dienstverleners zoals vervoerders en accommodatieverschaffers. Teneinde de dienstverlening veilig te stellen dient Surprising Holland zich aan de door dezen gehanteerde betalings- en annuleringsvoorwaarden te onderwerpen. Derhalve gelden de volgende betalingstermijnen voor de opdrachtgever:

6.1.a. 50% van het in de offerte bepaalde totaalbedrag dient direct na ondertekening van de offerte, en in ieder geval binnen 8 werkdagen, voldaan te worden, mits anders aangegeven.

6.1.b. 50% van het dan nog verschuldigde totaalbedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrekdatum te zijn voldaan, mits anders aangegeven.

6.2. Alle betalingen dienen te geschieden door overboeking naar de bankrekening als vermeld op de facturen van Surprising Holland.

6.3. Surprising Holland kan bij niet tijdige betaling de overeenkomst na sommatie ontbinden, waarbij reeds betaalde bedragen niet worden gerestitueerd en bovendien de annuleringsvoorwaarden van artikel 8 van toepassing zijn.

Artikel 7: Wijzigingen en verzoeken door opdrachtgever

7.1. Eventuele wijzigingen en verzoeken in onderdelen van het arrangement of het programma zullen voor zover mogelijk op verzoek van de opdrachtgever door Surprising Holland worden uitgevoerd. Eventuele meerkosten die met de wijziging gepaard gaan, worden doorberekend aan de opdrachtgever.

7.2. Veranderingen in het aantal deelnemers kan gevolgen hebben voor de prijsstelling. Vermindering van het aantal deelnemers wordt gezien als een deelannulering, waarbij de annuleringsvoorwaarden van artikel 8 van toepassing zijn.

Artikel 8: Annulering door opdrachtgever

8.1. Standaard annuleringskosten
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert dient hij Surprising Holland alle tot het tijdstip van annulering door haar gemaakte of verschuldigd kosten vergoeden.

Daarnaast is opdrachtgever bij annulering van de opdracht gehouden om een bedrag te voldoen gelijk aan 10% van de in het opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs, afhankelijk van het tijdstip van annulering vermeerderd met de navolgende, eveneens in een percentage van de totaalprijs uitgedrukte opslag:

– 3 maanden of langer voor uitvoering van de opdracht: 2,5%;
– tussen 3 maanden en 1 maand voor uitvoering van de opdracht: 5%;
– korter dan 1 maand voor uitvoering van de opdracht: 7,5%.

8.2. Afwijkende annuleringskosten
Indien een arrangement is samengesteld uit verschillende onderdelen (bv. accommodatie, hotel, excursie, cruise, vervoer per bus, boot, vluchten, e.d.), waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Deze afwijkende bepalingen worden vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

8.3. Deelannulering
8.3.a. Indien een deelnemer uit een gezelschap zijn overeenkomst voor een gezamenlijk arrangement annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

8.3.b.Voor de resterende deelnemer(s) wordt indien nodig een passend wijzigingsvoorstel gedaan. Voor een eventueel hieruit voorvloeiende gewijzigde arrangementsprijs gelden de normale betalingsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 6.

8.4. Vervangend persoon
8.4.a. Tijdig voor de aanvang van het arrangement kan een deelnemer zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

–     de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
–     het verzoek wordt uiterlijk 10 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
–     de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

8.4.b. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk tegenover Surprising Holland voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom. Eventuele wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de in-de-plaatsstelling, zoals bijvoorbeeld de kosten voor de naamswijziging van het vliegticket worden in rekening gebracht bij opdrachtgever.

Artikel 9. Wijziging door Surprising Holland

Surprising Holland is gerechtigd om in onderdelen van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen (met inbegrip van de uit een dergelijke wijziging voortvloeiende prijsaanpassing) wegens gewichtige, door haar aan de opdrachtgever meegedeelde, omstandigheden welke ten tijde van het maken van het programmavoorstel/offerte niet voorzienbaar waren.

Artikel 10. Opzegging door Surprising Holland

10.1. Surprising Holland heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

10.2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Surprising Holland aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

10.3. Indien de oorzaak van de opzegging aan de opdrachtgever kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever.

10.4. Indien de oorzaak van de opzegging aan Surprising Holland kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Surprising Holland. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 15 (Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid) en artikel 16 (Overmacht).

10.5. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Surprising Holland kan worden toegekend, dragen beide partijen hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 19 (Hulp en bijstand).

Artikel 11: Verzekeringen

Surprising Holland biedt de opdrachtgever en daarmee alle deelnemers de mogelijkheid aan tot het afsluiten van een reis- en/of een annuleringsverzekering. De verzekeringen worden ondergebracht bij Unigarant Verzekeringen. Voor verzekeringen afgesloten bij Unigarant Verzekeringen zijn de ‘Voorwaarden Unigarant Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering’ van toepassing.

Artikel 12: Informatieplicht opdrachtgever

12.1. Opdrachtgever verstrekt Surprising Holland alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het correct kunnen uitvoeren van het arrangement. Tevens vermeldt de opdrachtgever bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde deelnemer(s) of groep deelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van het arrangement door Surprising Holland.

12.2. De opdrachtgever is verplicht informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de deelnemer(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor hemzelf of de overige deelnemers dan wel andere reizigers (begeleiding Surprising Holland, passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem of een van de deelnemers het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere deelnemers. Het is de opdrachtgever bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de opdrachtgever het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.

12.3. Indien de opdrachtgever in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze deelnemer(s) door Surprising Holland van (verdere) deelname aan het arrangement wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13: Informatieplicht vooraf en verantwoordelijkheid Surprising Holland

13.1. Surprising Holland zorgt voor de nodige informatie en voorlichting over het arrangement aan de opdrachtgever. Dit omvat zaken als programma, reisschema, belangrijke contactgegevens en informatie over reisdocumenten en visa.

13.2. De opdrachtgever verzorgt de voorlichting over het arrangement aan de deelnemers, na voorafgaand overleg met Surprising Holland, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever zal zaken als het reisschema, belangrijke contactgegevens en informatie over reisdocumenten en visa aan de deelnemers distribueren na hierover informatie te hebben ontvangen van de Surprising Holland.

13.3. De vertegenwoordiging van Surprising Holland is als enige partij berust met de leiding gedurende de uitvoering van het arrangement. Onder de vertegenwoordiging van Surprising Holland valt personeel van Surprising Holland en ingehuurde derden, zoals gidsen, reisleiding, etc.

Artikel 14: Wijzigingen en Niet doorgaan wegens gewichtige omstandigheden

Indien wegens gewichtige omstandigheden het arrangement of een deel van het arrangement gewijzigd dient te worden of geen doorgang kan vinden, waaromtrent Surprising Holland geen verwijt te maken valt, is Surprising Holland verplicht de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis te stellen. Surprising Holland doet in dit geval de opdrachtgever een passend alternatief.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en beperking aansprakelijkheid Surprising Holland

15.1. Surprising Holland zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

15.2. Recht op de aansprakelijkheidssom heeft de opdrachtgever alleen indien het arrangement niet in overeenstemming met het aangeleverde programma en overige gemaakte afspraken wordt uitgevoerd, tenzij de tekortkoming niet is toe te rekenen aan Surprising Holland noch aan de persoon van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik gemaakt is, omdat:

15.2.a. De tekortkoming in de uitvoering van het arrangement is toe te rekenen aan de opdrachtgever of de deelnemer; of

15.2.b. De tekortkoming in de uitvoering van het arrangement niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in het arrangement begrepen diensten is betrokken; of

15.2.c. De tekortkoming in de uitvoering van het arrangement te wijten is aan een gebeurtenis die Surprising Holland of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verholpen; of

15.2.d. De tekortkoming in de uitvoering van het arrangement te wijten is aan onvoorziene omstandigheden en Surprising Holland hierdoor verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Als onvoorziene omstandigheden kunnen onder meer gelden: stakingen, werkonderbreking, verlies van voorraad bij leveranciers, import- en exportverboden en brand; of

15.2.e. De tekortkoming in de uitvoering van het arrangement hem niet kan worden toegerekend ten gevolge van overmacht als bedoeld in artikel 16.

15.3. Indien bv. een cruise of ander programma-onderdeel (voorstelling, bijeenkomst, excursie) onderdeel is van de overeenkomst en de opdrachtgever niet of niet tijdig de vertrekhaven of het betreffende programma-onderdeel kan bereiken doordat het vervoer per vliegtuig, bus, trein, e.d. naar de vertrekhaven geen doorgang kan vinden ten gevolge van extreme weersomstandigheden en/of overheidsmaatregelen die de vlucht of het vervoer onmogelijk maken, komt dit in afwijking van lid 2 voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft in dat geval de volledige reissom verschuldigd.

15.4. Indien Surprising Holland zelf toerekenbaar tekortschiet en daarmee aansprakelijk is voor derving van (reis)genot van één of meer deelnemers, bedraagt de vergoeding per deelnemer ten hoogste maximaal éénmaal de gefactureerde arrangementsprijs per persoon. Deze maximale aansprakelijkheidssom geldt voor het desbetreffende arrangement.

15.5. Surprising Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden, noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Surprising Holland draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

15.6. Surprising Holland is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van door haar ingeschakelde derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd door Surprising Holland.

15.7. Door Surprising Holland ingeschakelde derden hebben niet de functie van vertegenwoordiger van Surprising Holland. Derden hebben niet de bevoegdheid om claims aan te nemen en rechtsbindende verklaringen af te geven en/of te ontvangen.

15.8. Surprising Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waartegen de opdrachtgever en deelnemer(s) is/zijn verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de opdrachtgever lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

15.9. Surprising Holland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade, delicten of diefstal en verlies van eigendommen van de opdrachtgever en deelnemer(s).

15.10. Surprising is niet aansprakelijk voor handelingen en/of gedragingen van de opdrachtgever en deelnemer(s).

15.11. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Surprising Holland gelden ook ten behoeve van werknemers van Surprising Holland en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

15.12. Elke aansprakelijkheid van Surprising Holland vervalt door het verloop van één maand, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade.

15.13 Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Surprising Holland dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

Artikel 16: Overmacht

16.1. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

16.2. Surprising Holland heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn, ingeval Surprising Holland door overmacht wordt verhinderd de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

Artikel 17: Vrijwaring door de opdrachtgever

Surprising Holland is gevrijwaard door de opdrachtgever tegen vorderingen van deelnemers of andere derden die door of namens de opdrachtgever bij het arrangement betrokken zijn.

Artikel 18: Verplichtingen van de deelnemer

18.1. Alle deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de opdrachtgever ter bevordering van de goede uitvoering van het arrangement op te volgen. De deelnemers zijn aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt bij ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. Hierbij geldt dat de opdrachtgever mede hoofdelijk aansprakelijk is voor het bovenstaande.

18.2. Alle individuele deelnemers die hinder of schade veroorzaken door bovengenoemde ongeoorloofde gedragingen, kunnen worden uitgesloten van verdere deelname aan het arrangement, indien door bovengenoemd gedrag de uitvoering in sterke mate wordt beïnvloed of bemoeilijkt. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

18.3. Indien een deelnemer het arrangement niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

18.4. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (internationaal) rijbewijs en groene kaart.

Artikel 19. Hulp en bijstand

19.1.a. Surprising Holland of de dienstverlener ter plaatse is naar gelang de omstandigheden verplicht de opdrachtgever en deelnemers hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Surprising Holland, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 15 lid 2 is toe te rekenen.

19.1.b. Indien de oorzaak aan de opdrachtgever en deelnemers is toe te rekenen, is Surprising Holland tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
De kosten zijn in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.

19.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever  op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de opdrachtgever en deelnemers noch aan Surprising Holland zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Surprising Holland bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de opdrachtgever bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 20: Klachten en evaluatie

20.1. Alle geconstateerde tekortkomingen in de uitvoering van het arrangement dienen direct te worden gemeld bij (in deze volgorde) 1. de begeleiding van Surprising Holland 2. de betrokken dienstverlener, zodat deze ter plaatse een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkomingen niet binnen redelijke termijn kunnen worden opgelost en afbreuk doen aan de kwaliteit van het arrangement, de begeleiding van Surprising Holland of de betrokken dienstverlener niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de opdrachtgever onverwijld contact op te nemen met het kantoor van Surprising Holland.

20.2. Opdrachtgever maakt uiterlijk 24 uur na terugkeer van het arrangement melding van een klacht die niet bevredigend is opgelost gedurende de uitvoering van het arrangement. Deze melding geschiedt bij het kantoor van Surprising Holland.

20.3. Indien opdrachtgever de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Surprising Holland niet in behandeling genomen, tenzij de opdrachtgever hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft.

20.4. Bij het niet tijdig indienen van de klacht vervallen alle vorderingsrechten van de opdrachtgever op grond van deze overeenkomst.

Artikel 21: Rente en incassokosten

Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd voor iedere maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Surprising Holland eventuele gemaakte incassokosten.

Artikel 22: Ontbinding bij insolventie

De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, indien en zodra de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft om vervallen termijnen te voldoen of nalatig blijft bij de totstandkoming van de overeenkomst door Surprising Holland verlangde zekerheid voor de nakoming tijdig of in voldoende mate te stellen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden als gevolg van het bovenstaande gelden de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 8 (Annulering door opdrachtgever).

Artikel 23: Geschillen

23.1. Op alle verbintenissen en overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

23.2. De beslissing van alle geschillen die voortvloeien uit de onder deze voorwaarden genoemde verbintenissen zijn met uitsluiting van iedere andere rechter opgedragen aan de bevoegde rechter in Assen.

23.3 Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).